STATUTEN VAN DE TWELLOSCHE SCHAAKCLUB

                          NAAM
  Artikel 1.
 • De vereniging draagt de naam: Twellose Schaakclub.
 • De vereniging is opgericht op twaalf december negentienhonderdvijfendertig te Twello.
                          ZETEL
  Artikel 2.
  Zij heeft haar zetel te Twello.

                          DOEL
  Artikel 3.
 • De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden.
 • De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;
  • aansluiting bij de Oostelijke Schaakbond (OSBO);
  • deelneming aan de competitie van de Oostelijke Schaakbond (OSBO);
  • het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden;
  • het houden van een interne competitie;
  • het uitgeven van een verenigingsorgaan;
  • het maken van propaganda voor de schaaksport;
  • het organiseren van of meewerken aan te organiseren cursussen en opleidingen;
  • alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.

                          LEDEN
  Artikel 4.
 • Leden van de vereniging kunnen zijn zij, die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt en de schaaksport actief beoefenen of beoefend hebben.
 • Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 • Personen die zich jegens de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de algemene vergadering tot erelid of lid van verdienste worden benoemd.
                          ASPIRANTLEDEN-BEGUNSTIGERS
  Artikel 5.
 • Aspirantleden zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
 • Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
 • Aspirantleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
                          TOELATING
  Artikel 6.
 • Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirantleden en begunstigers.
 • Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
                          EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
  Artikel 7.
 • Het lidmaatschap eindigt:
  • door overlijden van het lid;
  • door opzegging van het lid;
  • door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortdurend;
  • door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid instrijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 • Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 • Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 • Een opzegging instrijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 • Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 • Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 • Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
                          EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS
  Artikel 8.
 • De rechten en verplichtingen van een aspirantlid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 • Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
                          JAARLIJKSE BIJDRAGEN
  Artikel 9.
 • De leden, de asprirantleden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 • Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
                          RECHTEN ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS
  Artikel 10.
  Behalve de overige rechten die aan aspirantleden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

                          BESTUUR
  Artikel 11.
 • Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2. De voorzitter wordt in functie gekozen.
 • De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
 • De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd, zowel het bestuur als een vierde gedeelte van het aantal leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht gedaaan door tenminste een vierde gedeelte van het aantal leden moet vóór de aanvang van de vergaderingschriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 • Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 • Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 • Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
                          EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP-PERIODIEK LIDMAATSCHAP-SCHORSING
  Artikel 12.
 • Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontbinding, eindigt door het verloop van die termijn.
 • Elk bestuurslid treed uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredene is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 • Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  • ten aanzien van een bestuurslid, dat uit de leden benoemd is, door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  • door bedanken.
                          BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
  Artikel 13.
 • Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor de voorzitter, de secretaris en de penningmeester uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 • Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 • Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van- en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
                          BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING
  Artikel 14.
 • Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 • Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 • Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
 • De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester en door de twee laatstgenoemden tezamen.
                          JAARVERSLAG-REKENING EN VERANTWOORDING
  Artikel 15.
 • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
 • Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 • Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vijf maanden na afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, verslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 • De algemene vergadering benoemt jarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 • Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 • De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 • Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren te bewaren.
                          ALGEMENE VERGADERINGEN
  Artikel 16.
 • Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 • Jaarlijks, uiterlijk vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  • het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 15, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  • de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  • voorziening in eventuele vacatures;
  • voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 • Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 • Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/vierde gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.
                          TOEGANG EN STEMRECHT
  Artikel 17.
 • Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging van de vereniging is, alle aspirantleden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 • Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 • Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
 • Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
                          VOORZITTERSCHAP-NOTULEN
  Artikel 18.
 • De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één det andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 • Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij, die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
                          BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
  Artikel 19.
 • Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zo ver gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 • Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 • Voor zo ver de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid (de helft met één) van de uitgebrachte stemmen.
 • Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 • Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat, hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden gekozen is.
 • Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 • Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 • Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 • Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
                          BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
  Artikel 20.
 • De algemene vergadringen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping voor de in artikel 15, 21 en 22 bedoelde algemene vergaderingen geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. Voor de overige algemene vergaderingen kan de oproeping ook mondeling geschieden.
 • Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.
                          STATUTENWIJZIGING
  Artikel 21.
 • In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
 • Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
 • Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na tenminste twee en binnen ten hoogste vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meederheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
                          ONTBINDING
  Artikel 22.
 • De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 • Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
                          HUISHOUDELIJK REGLEMENT
  Artikel 23.
 • De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 • Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten

  Bovenstaande statuten zijn vastgesteld in de Algemene Vergadering van de vereniging gehouden op 26 maart 1991.


  Twello, 26 maart 1991.


  voorzitter: P.H. Rusch

  secretaris: H.J. Onijs


Huishoudelijk Reglement (aanvulling op de statuten)
Bij een volgende wijziging van de statuten moet onderstaande worden opgenomen.

Artikel 11, lid 7.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de kascommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuur gelijkgesteld.


aanvulling HR gepubliceerd op 1 september 2021.
stap terug
terug